Context

Context of Tade enesti en tēde tē biblō [sic] : Theokritou Eidyllia toutesti mikra poiēmata triakonta ; tou autou genos kai peri heureseōs tōn uoukolikōn [sic]. Katōnos rhōmaiou Gnōmai parainetekai distichoi. Gnōmai hepta sophōn. Peri phtonou. Theognidos Megareōs Sikeliōtou Gnōmai elegiakai. Gnōmai monostichoi kata kephalaia syntetagmenai ek diaphorōn poiētōn. Chrysa epē tou Pythagorou. Phōkylidou poiēma nouthetikon. Stichoi Sibyllas tēs Erythraias peri tou Kyriou hēmōn. Diaphora phōnēs. Hesiodou Theogonia ; tou autou Aspis Hērakleous ; tou autou Erga kai hemerai = Haec insunt in hoc libro : Theocriti Eclogae triginta ; Genus Theocriti & de inuentione bucolicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticae distichi. Sententiae septem sapientum. De Inuidia. Theognidis Megarensis Siculi Sententiae elegiacae. Sententiae monostichi per capita ex uariis poetis. Aurea Carmina Pythagorae. Phocylidae Poema admonitorium. Carmina Sibyllae Erythraeae de Christo Iesu Domino N[ost]ro. Differe[n]tia uocis. Hesiodi Theogonia ; eiusdem scutum Herculis ; eiusdem Georgicon libri duo
Processing Feedback ...